Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Sloka Competition Slokas

Grades and the Slokas for Sloka Competition (July 7, 2017)TRUMP - ** Memorize all these and only one will be selected by Event Conductor (Total: 3)


 Sloka IDGradeView/Play on GB Player
1BG-33TRUMP Samah Satrau Ca Mitre Ca
2CC-35TRUMP Naham Vipro Na Ca Nara Patir
3OS-25TRUMP Ahimsa Prathamam Pushpam


G0 - Below Age 5 and Newly Joined - Pick any 2 and Practice! (Total: 7)


 Sloka IDGradeView/Play on GB Player
1GV-01G0 Namas Te Guru Devaya
2GV-04G0 Sri Krishna Caitanya
3GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna
4GV-06G0 Harer Nama Harer Nama
5OS-08G0 Acyutam Keshavam
6OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh
7OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho


G1 - Age 5 and above but below age 8 - Memorize all (Total: 10)


 Sloka IDGradeView/Play on GB Player
1BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda
2BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan
3CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya
4CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama
5CC-05G1 Jivera Svarupa Haya
6CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona
7GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum
8GV-02G1 Om Ajnana Timiranthasya
9GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya


G2 - Age 8 and above - Memorize all (Total: 18)


 Sloka IDGradeView/Play on GB Player
1AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha
2AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha
3AS-03G2 Trinad Api Sunicena
4AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim
5AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram
6AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya
7AS-07G2 Yuga itam Nimeshena
8AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam
9BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto
10BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo
11BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca
12OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya
13OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde
14SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa
15SB-41G2 Vadanti Tat Tattva Vidas
16SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam
17VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas


SPL - ** Recite ALL these Sikshashtakam Slokas for Honorary Role *** (Total: 8)


 Sloka IDGradeView/Play on GB Player
1AS-01SPL Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha
2AS-02SPL Nama Nama Kari Bahudha
3AS-03SPL Trinad Api Sunicena
4AS-04SPL Na Dhanam Na Janam Na Sundarim
5AS-05SPL Ayi Nanda Tanuja Kinkaram
6AS-06SPL Nayanam Galad Asru Dharaya
7AS-07SPL Yuga itam Nimeshena
8AS-08SPL Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam