Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

AD - Damodarashtakam

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
2AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
3AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
4AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
5AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
6AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
7AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
8AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 

AO - From Other Ashtakams

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
2AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 

AS - Sikshashtakam

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 
2AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 
3AS-03G2 Trinad Api Sunicena 
4AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 
5AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 
6AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 
7AS-07G2 Yuga itam Nimeshena 
8AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 

BB - Brhad Bhagavatamrta

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
2BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
3BB-03G1 Nama Sankitanam 
4BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
5BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
6BB-06G2 Aho Tat Paramananda 

BG - Bhagavad Gita

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
2BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
3BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
4BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
5BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
6BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
7BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
8BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
9BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
10BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
11BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
12BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
13BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
14BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
15BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan 
16BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
17BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
18BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
19BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
20BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
21BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
22BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
23BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
24BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 
25BG-25G2 Sarvasya Caaham 
26BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 
27BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
28BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
29BG-29G2 Yada Yada hi Dharmasya 
30BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 
31BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 
32BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 
33BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 
34BG-34G2 Urdhvam gacchanti satva stha 
35BG-35G2 Niyatam Kuru Karma Tvam 
36BG-36G2 Tasmad Asaktah Satatam 
37BG-37G2 Ye me Matam Idam Nityam 
38BG-38G2 Yat Karoshi Yad Ashnasi 
39BG-39G2 Yoginam Api Sarvesham 

BK - Rare Collections (Tamil)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 
2BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 
3BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 
4BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 
5BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru 
6BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 
7BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 
8BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 

BS - Brahma Samhita

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
2BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
3BS-03G3 Vamangad Asrjad Visnu 
4BS-04G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
5BS-05G3 Venum Kvanandam 
6BS-06G3 Alola Candraka 
7BS-07G3 Angani Yasya Sakalendriya 
8BS-08G3 Advaitam Acyutam Anadim 
9BS-09G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
10BS-10G3 Eko Apy Asau Racayitum 
11BS-11G3 Yad Bhaava Bhaavita 
12BS-12G3 Ananda Cinmaya Rasa 
13BS-13G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
14BS-14G3 Ramadi Murtesu Kala 
15BS-15G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
16BS-16G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
17BS-17G3 Yat Pada Pallava Yugam 
18BS-18G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
19BS-19G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 

CB - Caitanya Bhagavata

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
2CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
3CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 

CC - Caitanya Caritamrta

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
2CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
3CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
4CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
5CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
6CC-06G1 Krsna Yadi Krpa Kare 
7CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
8CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
9CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
10CC-10G2 Pancama Purusartha 
11CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
12CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
13CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
14CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
15CC-15G2 Sakala Jagate More 
16CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
17CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
18CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
19CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
20CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
21CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
22CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
23CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
24CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
25CC-28G2 Caitanya Nityanande 
26CC-29G1 Radha Purna Sakti 
27CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
28CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
29CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
30CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
31CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
32CC-35G2 Naham Vipro Na Ca Nara Patir 

GA - Gokulashtakam - by Gokul Bhajan

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
2GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
3GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
4GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
5GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
6GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
7GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
8GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 

GB - Gokul Bhajan Slokas

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
2GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
3GB-03G1 Hare Krishnam Govindam 

GG - Gopi Gita

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
2GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
3GG-02G2 Sarad Udasaye 
4GG-03G2 Visa Jalapyayad 
5GG-04G2 Na Khalu Gopika 
6GG-05G2 Viracitabhayam 
7GG-06G2 Vraja Janarti Han 
8GG-07G2 Pranata Dehinam 
9GG-08G2 Madhuraya Gira 
10GG-09G2 Tava Kathamrtam 
11GG-10G2 Prahasitam Priya 
12GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
13GG-12G2 Dina Pariksaye 
14GG-13G2 Pranata Kama Dam 
15GG-14G2 Surata Vardhanam 
16GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
17GG-16G2 Pati Sutanvaya 
18GG-17G2 Rahasi Samvidam 
19GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
20GG-19G2 Yat Te Sujata 

GV - Guru Vandana

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
2GV-02G0 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
3GV-03G0 Gange Ca Yamuna Base Track
4GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
5GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
6GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
7GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 

HB - Hari Bhakti Vilasa

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
2HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
3HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
4HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
5HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
6HB-06G2 Na Nama Sadrsam Jnanam 
7HB-07G2 Namaiva Parama Muktir 
8HB-08G2 Namaiva Karanam Jantor 

OS - Other Sources

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
2OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
3OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
4OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
5OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
6OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
7OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
8OS-08G0 Acyutam Keshavam 
9OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
10OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
11OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
12OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
13OS-13G3 Naham Vande 
14OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
15OS-15G2 Nastha Dharme Na 
16OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
17OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
18OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
19OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
20OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 
21OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
22OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
23OS-23G2 Narayana Jagannatha 
24OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
25OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
26OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
27OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
28OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
29OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 

OV - Other Vaishnava Scriptures

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OV-01G0 Premadam Ca Me 
2OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
3OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
4OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
5OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
6OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
7OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
8OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
9OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
10OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
11OV-11G0 Agre Kurunaam Atha Paanda 
12OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
13OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
14OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
15OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
16OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
17OV-17G0 Vrindayai Tulasi Devyai 
18OV-18G2 Acarya Dharmam 
19OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
20OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
21OV-21G2 Kanaka Kamini 
22OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
23OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
24OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
25OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
26OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
27OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
28OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
29OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
30OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
31OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
32OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
33OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
34OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
35OV-39G2 Krishnam Smaran Janam Casya 
36OV-40G2 Tulasi dala matrena 
37OV-41G2 Sri pada kamala sudha rasa pane 

SB - Srimad Bhagavatam

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-01G2 Janmady Asya Yato 
2SB-02G2 Sravanam Kirtanam Visno 
3SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
4SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
5SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
6SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
7SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
8SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
9SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
10SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
11SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
12SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
13SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
14SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
15SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
16SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
17SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
18SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
19SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
20SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
21SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
22SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
23SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
24SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
25SB-28G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
26SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
27SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
28SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
29SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
30SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
31SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
32SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
33SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
34SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
35SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
36SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 
37SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
38SB-41G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
39SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
40SB-43G1 Tasmad Gurum Prapadyeta 
41SB-44G2 Yatha hi skantha sakhanam 
42SB-45G1 Namo Anantaya Brhate 

UP - Upadesamrta

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
2UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
3UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
4UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 

VM - Sri Vrindavana Mahimamrta

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1VM-01G3 Kara Tala Kalita Kapolo 
2VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
3VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
4VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
5VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
6VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
7VM-07G2 Jivann Eva Mrta Prayo