Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

Slokas of Grade G0* (Total 14)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OS-08G0 Acyutam Keshavam 
2OV-11G0 Agre Kurunaam Atha Paanda 
3GV-03G0 Gange Ca Yamuna Base Track
4OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
5GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
6GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
7OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
8GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
9GV-02G0 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
10OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
11OV-01G0 Premadam Ca Me 
12GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
13OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
14OV-17G0 Vrindayai Tulasi Devyai Slokas of Grade G1* (Total 49)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 
2OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
3GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
4OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
5BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
6CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
7CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
8CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
9OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
10GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 
11OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
12GB-03G1 Hare Krishnam Govindam 
13GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
14OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
15BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
16OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
17CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
18HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
19OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
20GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
21CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
22GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
23CC-06G1 Krsna Yadi Krpa Kare 
24OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
25GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
26BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
27BB-03G1 Nama Sankitanam 
28SB-45G1 Namo Anantaya Brhate 
29GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 
30OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
31OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
32CC-29G1 Radha Purna Sakti 
33GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
34CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
35OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
36BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 
37BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
38GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
39SB-43G1 Tasmad Gurum Prapadyeta 
40HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
41BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
42OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
43GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
44BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 
45OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
46OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
47GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
48OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
49BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan Slokas of Grade G2* (Total 185)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
2SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
3OV-18G2 Acarya Dharmam 
4SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
5OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
6SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
7HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
8BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
9OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 
10OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
11SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
12SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
13BB-06G2 Aho Tat Paramananda 
14CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 
15OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
16BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
17OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
18CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
19AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 
20GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
21BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
22AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 
23BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 
24OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
25CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
26CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
27HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
28CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
29CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
30CC-28G2 Caitanya Nityanande 
31GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
32BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
33AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 
34SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
35BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
36OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
37SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
38OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
39CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
40GG-12G2 Dina Pariksaye 
41CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
42SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
43OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
44OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
45GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
46CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
47OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
48AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
49CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
50AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
51OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
52SB-01G2 Janmady Asya Yato 
53GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
54VM-07G2 Jivann Eva Mrta Prayo 
55CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
56BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
57OV-21G2 Kanaka Kamini 
58CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
59VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
60CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
61CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
62SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
63OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
64AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
65OV-39G2 Krishnam Smaran Janam Casya 
66SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
67CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
68CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
69CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
70OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
71CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
72SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
73CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
74AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
75SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
76VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
77BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
78GG-08G2 Madhuraya Gira 
79VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
80BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
81BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
82BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
83BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
84OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
85AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 
86GG-04G2 Na Khalu Gopika 
87SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
88HB-06G2 Na Nama Sadrsam Jnanam 
89SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
90BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
91BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 
92OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
93CC-35G2 Naham Vipro Na Ca Nara Patir 
94OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
95AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 
96SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
97HB-08G2 Namaiva Karanam Jantor 
98HB-07G2 Namaiva Parama Muktir 
99AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
100AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 
101AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
102OS-23G2 Narayana Jagannatha 
103OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
104OS-15G2 Nastha Dharme Na 
105SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
106AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 
107SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
108SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
109SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
110CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
111OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
112BG-35G2 Niyatam Kuru Karma Tvam 
113SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
114SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 
115OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
116CC-10G2 Pancama Purusartha 
117BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
118BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
119VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
120GG-16G2 Pati Sutanvaya 
121BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
122BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
123CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
124GG-10G2 Prahasitam Priya 
125GG-07G2 Pranata Dehinam 
126GG-13G2 Pranata Kama Dam 
127HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
128OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
129GG-17G2 Rahasi Samvidam 
130AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
131BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
132SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
133SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
134SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
135OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
136CC-15G2 Sakala Jagate More 
137BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 
138OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
139GG-02G2 Sarad Udasaye 
140BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
141BG-25G2 Sarvasya Caaham 
142CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
143OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
144BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
145SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
146SB-02G2 Sravanam Kirtanam Visno 
147OV-41G2 Sri pada kamala sudha rasa pane 
148GG-14G2 Surata Vardhanam 
149CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
150BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
151SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
152BG-36G2 Tasmad Asaktah Satatam 
153GG-09G2 Tava Kathamrtam 
154SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
155BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
156BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
157SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
158AS-03G2 Trinad Api Sunicena 
159OV-40G2 Tulasi dala matrena 
160BG-34G2 Urdhvam gacchanti satva stha 
161SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
162OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
163SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
164AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
165GG-05G2 Viracitabhayam 
166GG-03G2 Visa Jalapyayad 
167SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
168GG-06G2 Vraja Janarti Han 
169GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
170BG-29G2 Yada Yada hi Dharmasya 
171BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 
172BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
173OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
174SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
175BG-38G2 Yat Karoshi Yad Ashnasi 
176GG-19G2 Yat Te Sujata 
177SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
178OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
179SB-44G2 Yatha hi skantha sakhanam 
180AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 
181BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
182SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
183BG-37G2 Ye me Matam Idam Nityam 
184BG-39G2 Yoginam Api Sarvesham 
185AS-07G2 Yuga itam Nimeshena Slokas of Grade G3* (Total 40)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BS-08G3 Advaitam Acyutam Anadim 
2OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
3BS-06G3 Alola Candraka 
4BS-12G3 Ananda Cinmaya Rasa 
5BS-07G3 Angani Yasya Sakalendriya 
6UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
7BS-04G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
8BS-10G3 Eko Apy Asau Racayitum 
9BS-15G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
10OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
11OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
12BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 
13VM-01G3 Kara Tala Kalita Kapolo 
14UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
15OS-13G3 Naham Vande 
16BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 
17BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 
18BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 
19BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 
20BS-09G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
21VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
22BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 
23OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
24OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
25BS-13G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
26BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 
27BS-14G3 Ramadi Murtesu Kala 
28BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
29OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
30BS-16G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
31OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
32UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
33UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 
34BS-03G3 Vamangad Asrjad Visnu 
35BS-05G3 Venum Kvanandam 
36BS-11G3 Yad Bhaava Bhaavita 
37BS-18G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
38BS-19G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 
39BS-17G3 Yat Pada Pallava Yugam 
40BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru  • G1 - Easy Slokas (Primary School Level)
 • G2 - Easy Slokas (Middle School Level)
 • G3 - Easy Slokas (High School and Adults Level)