Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

Slokas of Grade G0* (Total 14)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OS-08G0 Acyutam Keshavam 
2OV-11G0 Agre Kurunaam Atha Paanda 
3GV-03G0 Gange Ca Yamuna Base Track
4OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
5GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
6GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
7OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
8GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
9GV-02G0 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
10OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
11OV-01G0 Premadam Ca Me 
12GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
13OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
14OV-17G0 Vrindayai Tulasi Devyai Slokas of Grade G1* (Total 49)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 
2OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
3GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
4OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
5BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
6CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
7CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
8CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
9OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
10GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 
11OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
12GB-03G1 Hare Krishnam Govindam 
13GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
14OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
15BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
16OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
17CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
18HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
19OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
20GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
21CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
22GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
23CC-06G1 Krsna Yadi Krpa Kare 
24OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
25GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
26BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
27BB-03G1 Nama Sankitanam 
28GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 
29OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
30OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
31CC-29G1 Radha Purna Sakti 
32GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
33CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
34OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
35BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 
36BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
37GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
38SB-43G1 Tasmad Gurum Prapadyeta 
39HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
40OV-40G1 Tulasi dala matrena 
41BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
42OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
43GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
44BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 
45OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
46OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
47GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
48OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
49BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan Slokas of Grade G2* (Total 172)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
2SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
3OV-18G2 Acarya Dharmam 
4SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
5OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
6SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
7HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
8BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
9OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 
10OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
11SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
12SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
13CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 
14OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
15BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
16OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
17CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
18AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 
19GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
20BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
21AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 
22BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 
23OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
24CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
25CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
26HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
27CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
28CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
29CC-28G2 Caitanya Nityanande 
30GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
31BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
32AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 
33SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
34BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
35OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
36SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
37OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
38CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
39GG-12G2 Dina Pariksaye 
40CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
41SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
42OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
43OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
44GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
45CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
46OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
47AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
48CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
49AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
50OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
51SB-01G2 Janmady Asya Yato 
52GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
53CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
54BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
55OV-21G2 Kanaka Kamini 
56CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
57VM-01G2 Kara Tala Kalita Kapolo 
58VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
59CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
60CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
61SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
62OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
63AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
64OV-39G2 Krishnam Smaran Janam Casya 
65SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
66CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
67CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
68CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
69OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
70CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
71SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
72CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
73AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
74SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
75VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
76BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
77GG-08G2 Madhuraya Gira 
78VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
79BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
80BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
81BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
82BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
83OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
84AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 
85GG-04G2 Na Khalu Gopika 
86SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
87SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
88BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
89BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 
90OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
91OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
92AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 
93SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
94AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
95AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 
96AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
97OS-23G2 Narayana Jagannatha 
98OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
99OS-15G2 Nastha Dharme Na 
100SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
101AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 
102SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
103SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
104SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
105CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
106OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
107SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
108SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 
109OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
110CC-10G2 Pancama Purusartha 
111BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
112BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
113VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
114GG-16G2 Pati Sutanvaya 
115BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
116BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
117CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
118GG-10G2 Prahasitam Priya 
119GG-07G2 Pranata Dehinam 
120GG-13G2 Pranata Kama Dam 
121HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
122OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
123GG-17G2 Rahasi Samvidam 
124AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
125BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
126SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
127SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
128SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
129OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
130CC-15G2 Sakala Jagate More 
131BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 
132OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
133GG-02G2 Sarad Udasaye 
134BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
135BG-25G2 Sarvasya Caaham 
136CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
137OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
138BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
139SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
140SB-02G2 Sravanam Kirtanam Visno 
141GG-14G2 Surata Vardhanam 
142CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
143BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
144SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
145GG-09G2 Tava Kathamrtam 
146SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
147BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
148BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
149SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
150AS-03G2 Trinad Api Sunicena 
151SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
152OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
153SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
154AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
155GG-05G2 Viracitabhayam 
156GG-03G2 Visa Jalapyayad 
157SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
158GG-06G2 Vraja Janarti Han 
159GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
160BG-29G2 Yadaa Yadaa Hi Dharmasya 
161BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 
162BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
163OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
164SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
165GG-19G2 Yat Te Sujata 
166SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
167OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
168SB-44G2 Yatha hi skantha sakhanam 
169AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 
170BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
171SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
172AS-07G2 Yuga itam Nimeshena Slokas of Grade G3* (Total 40)

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1BS-33G3 Advaitam Acyutam Anadim 
2OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
3BS-31G3 Alola Candraka 
4BS-37G3 Ananda Cinmaya Rasa 
5BS-32G3 Angani Yasya Sakalendriya 
6UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
7BS-29G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
8BS-35G3 Eko Apy Asau Racayitum 
9BS-43G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
10OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
11OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
12BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 
13UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
14OS-13G3 Naham Vande 
15CC-35G3 Naham Vipro Na Ca Nara Patir 
16BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 
17BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 
18BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 
19BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 
20BS-34G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
21VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
22BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 
23OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
24OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
25BS-38G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
26BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 
27BS-39G3 Ramadi Murtesu Kala 
28BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
29OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
30BS-44G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
31OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
32UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
33UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 
34BS-15G3 Vamangad Asrjad Visnu 
35BS-30G3 Venum Kvanandam 
36BS-36G3 Yad Bhaava Bhaavita 
37BS-55G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
38BS-60G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 
39BS-50G3 Yat Pada Pallava Yugam 
40BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru  • G1 - Easy Slokas (Primary School Level)
 • G2 - Easy Slokas (Middle School Level)
 • G3 - Easy Slokas (High School and Adults Level)