Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

All Slokas sorted by Title

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
2OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 7.26.2
3SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
4OV-18G2 Acarya Dharmam 
5SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
6OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
7OS-08G0 Acyutam Keshavam 
8SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
9HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
10BS-33G3 Advaitam Acyutam Anadim 
11OV-11G1 Agre Kurunaam Atha Paanda 
12BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
13OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 1
14OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
15OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
16OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
17SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
18SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
19BS-31G3 Alola Candraka 
20CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 
21BS-37G3 Ananda Cinmaya Rasa 
22OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
23GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
24BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
25BS-32G3 Angani Yasya Sakalendriya 
26OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
27CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
28AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 8
29OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
30GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
31UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
32BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
33AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 5
34BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 17.8-10
35OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
36BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
37CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
38CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
39HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
40CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
41CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
42CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
43CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
44CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
45CC-28G2 Caitanya Nityanande 
46GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
47BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
48AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 1
49BS-29G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
50SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
51BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
52OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
53SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
54OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
55CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
56GG-12G2 Dina Pariksaye 
57CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
58OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
59BS-35G3 Eko Apy Asau Racayitum 
60SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
61GV-03G1 Gange Ca Yamuna Base Track
62OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
63BS-43G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
64GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 
65OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
66OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
67GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
68CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
69OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
70GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
71OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
72GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
73GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
74OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
75OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
76OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
77AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
78OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
79CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
80BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
81AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
82OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
83OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
84SB-01G2 Janmady Asya Yato 
85GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
86VM-07 Jivann Eva Mrta Prayo 
87CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
88HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
89CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
90BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
91OV-21G2 Kanaka Kamini 
92BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 4
93CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
94VM-01G2 Kara Tala Kalita Kapolo 
95OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
96VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
97CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
98CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
99SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
100OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
101GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
102CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
103AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
104GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
105SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
106CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
107CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
108CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
109OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
110CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
111SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
112CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
113OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
114UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
115AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
116SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
117VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
118BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
119GG-08G2 Madhuraya Gira 
120VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
121BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
122BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
123GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
124BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
125BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
126OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
127AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 4
128GG-04G2 Na Khalu Gopika 
129SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
130SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
131BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
132BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 2.12
133BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
134OS-13G3 Naham Vande 
135OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
136CC-35G3 Naham Vipro Na Ca Nara Patir CC Madhya 13.80
137OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
138AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 2
139SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
140BB-03G1 Nama Sankitanam 
141AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
142GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
143AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 
144AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
145GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 
146OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
147OS-23G2 Narayana Jagannatha 
148OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
149OS-15G2 Nastha Dharme Na 
150SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
151AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 6
152SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
153SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
154SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
155CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
156OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
157SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
158SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 5.5.4
159BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 1
160BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 2
161GV-02G1 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
162OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
163OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
164BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 3
165BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 7
166CC-10G2 Pancama Purusartha 
167BS-34G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
168BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
169VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
170BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
171VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
172GG-16G2 Pati Sutanvaya 
173BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
174BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 8
175BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
176CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
177GG-10G2 Prahasitam Priya 
178GG-07G2 Pranata Dehinam 
179GG-13G2 Pranata Kama Dam 
180HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
181OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
182OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
183OV-01G0 Premadam Ca Me 
184BS-38G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
185BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 6
186OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
187OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
188CC-29G1 Radha Purna Sakti 
189GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
190GG-17G2 Rahasi Samvidam 
191BS-39G3 Ramadi Murtesu Kala 
192AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
193BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
194SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
195SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
196SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
197CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
198OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
199BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
200CC-15G2 Sakala Jagate More 
201BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 12.18-19
202OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
203OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
204GG-02G2 Sarad Udasaye 
205BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
206BG-25G2 Sarvasya Caaham 
207OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
208CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
209OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
210BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
211BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 14.5
212BS-44G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
213SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
214SB-02G2 Sravanam Kirtanam 
215BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
216GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
217OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
218GG-14G2 Surata Vardhanam 
219OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
220GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
221CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
222BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
223SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
224SB-43G2 Tasmad Gurum Prapadyeta 11.3.21
225GG-09G2 Tava Kathamrtam 
226SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
227BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
228BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
229SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
230AS-03G2 Trinad Api Sunicena 3
231HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
232UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
233SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 1.2.11
234BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
235UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 
236OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
237BS-15G3 Vamangad Asrjad Visnu 
238OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
239GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
240SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
241AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
242BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 2.22
243OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
244BS-30G3 Venum Kvanandam 
245GG-05G2 Viracitabhayam 
246GG-03G2 Visa Jalapyayad 
247SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
248GG-06G2 Vraja Janarti Han 
249GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
250OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
251GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
252OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
253OV-17G1 Vrindayai Tulasi Devyai 
254BS-36G3 Yad Bhaava Bhaavita 
255BG-29G2 Yadaa Yadaa Hi Dharmasya 
256BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 3.13
257BS-55G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
258BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
259BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan 
260OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
261BS-60G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 
262SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
263BS-50G3 Yat Pada Pallava Yugam 
264GG-19G2 Yat Te Sujata 
265SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
266OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
267AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 
268BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
269SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
270BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru 5
271AS-07G2 Yuga itam Nimeshena 7