Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

All Slokas sorted by Title

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
2OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 
3SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
4OV-18G2 Acarya Dharmam 
5SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
6OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
7OS-08G0 Acyutam Keshavam 
8SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
9HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
10BS-08G3 Advaitam Acyutam Anadim 
11OV-11G0 Agre Kurunaam Atha Paanda 
12BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
13OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 
14OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
15OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
16OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
17SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
18SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
19BB-06G2 Aho Tat Paramananda 
20BS-06G3 Alola Candraka 
21CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 
22BS-12G3 Ananda Cinmaya Rasa 
23OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
24GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
25BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
26BS-07G3 Angani Yasya Sakalendriya 
27OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
28CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
29AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 
30OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
31GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
32UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
33BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
34AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 
35BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 
36OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
37BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
38CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
39CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
40HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
41CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
42CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
43CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
44CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
45CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
46CC-28G2 Caitanya Nityanande 
47GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
48BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
49AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 
50BS-04G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
51SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
52BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
53OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
54SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
55OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
56CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
57GG-12G2 Dina Pariksaye 
58CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
59OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
60BS-10G3 Eko Apy Asau Racayitum 
61SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
62GV-03G0 Gange Ca Yamuna Base Track
63OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
64BS-15G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
65GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 
66OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
67OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
68GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
69CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
70OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
71GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
72GB-03G1 Hare Krishnam Govindam 
73OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
74GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
75GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
76OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
77OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
78OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
79AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
80OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
81CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
82BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
83AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
84OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
85OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
86SB-01G2 Janmady Asya Yato 
87GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
88VM-07G2 Jivann Eva Mrta Prayo 
89CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
90HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
91CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
92BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
93OV-21G2 Kanaka Kamini 
94BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 
95CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
96VM-01G3 Kara Tala Kalita Kapolo 
97OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
98VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
99CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
100CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
101SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
102OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
103GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
104CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
105AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
106OV-39G2 Krishnam Smaran Janam Casya 
107GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
108SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
109CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
110CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
111CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
112OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
113CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
114SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
115CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
116OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
117UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
118AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
119SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
120VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
121BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
122GG-08G2 Madhuraya Gira 
123VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
124BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
125BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
126GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
127BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
128BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
129OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
130AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 
131GG-04G2 Na Khalu Gopika 
132SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
133HB-06G2 Na Nama Sadrsam Jnanam 
134SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
135BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
136BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 
137BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
138OS-13G3 Naham Vande 
139OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
140CC-35G2 Naham Vipro Na Ca Nara Patir 
141OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
142AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 
143SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
144BB-03G1 Nama Sankitanam 
145HB-08G2 Namaiva Karanam Jantor 
146HB-07G2 Namaiva Parama Muktir 
147AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
148GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
149AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 
150SB-45G1 Namo Anantaya Brhate 
151AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
152GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 
153OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
154OS-23G2 Narayana Jagannatha 
155OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
156OS-15G2 Nastha Dharme Na 
157SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
158AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 
159SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
160SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
161SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
162CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
163OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
164BG-35G2 Niyatam Kuru Karma Tvam 
165SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
166SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 
167BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 
168BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 
169GV-02G0 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
170OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
171OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
172BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 
173BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 
174CC-10G2 Pancama Purusartha 
175BS-09G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
176BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
177VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
178BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
179VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
180GG-16G2 Pati Sutanvaya 
181BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
182BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 
183BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
184CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
185GG-10G2 Prahasitam Priya 
186GG-07G2 Pranata Dehinam 
187GG-13G2 Pranata Kama Dam 
188HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
189OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
190OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
191OV-01G0 Premadam Ca Me 
192BS-13G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
193BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 
194OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
195OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
196CC-29G1 Radha Purna Sakti 
197GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
198GG-17G2 Rahasi Samvidam 
199BS-14G3 Ramadi Murtesu Kala 
200AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
201BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
202SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
203SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
204SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
205CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
206OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
207BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
208CC-15G2 Sakala Jagate More 
209BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 
210OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
211OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
212GG-02G2 Sarad Udasaye 
213BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
214BG-25G2 Sarvasya Caaham 
215OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
216CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
217OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
218BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
219BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 
220BS-16G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
221SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
222SB-02G2 Sravanam Kirtanam Visno 
223BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
224GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
225OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
226OV-41G2 Sri pada kamala sudha rasa pane 
227GG-14G2 Surata Vardhanam 
228OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
229GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
230CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
231BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
232SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
233BG-36G2 Tasmad Asaktah Satatam 
234SB-43G1 Tasmad Gurum Prapadyeta 
235GG-09G2 Tava Kathamrtam 
236SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
237BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
238BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
239SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
240AS-03G2 Trinad Api Sunicena 
241HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
242OV-40G2 Tulasi dala matrena 
243BG-34G2 Urdhvam gacchanti satva stha 
244UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
245SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
246BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
247UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 
248OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
249BS-03G3 Vamangad Asrjad Visnu 
250OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
251GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
252SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
253AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
254BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 
255OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
256BS-05G3 Venum Kvanandam 
257GG-05G2 Viracitabhayam 
258GG-03G2 Visa Jalapyayad 
259SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
260GG-06G2 Vraja Janarti Han 
261GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
262OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
263GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
264OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
265OV-17G0 Vrindayai Tulasi Devyai 
266BS-11G3 Yad Bhaava Bhaavita 
267BG-29G2 Yada Yada hi Dharmasya 
268BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 
269BS-18G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
270BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
271BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan 
272OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
273BS-19G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 
274SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
275BG-38G2 Yat Karoshi Yad Ashnasi 
276BS-17G3 Yat Pada Pallava Yugam 
277GG-19G2 Yat Te Sujata 
278SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
279OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
280SB-44G2 Yatha hi skantha sakhanam 
281AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 
282BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
283SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
284BG-37G2 Ye me Matam Idam Nityam 
285BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru 
286BG-39G2 Yoginam Api Sarvesham 
287AS-07G2 Yuga itam Nimeshena