Focus on Children

 • Character & Discipline
 • Leadership & Responsibility
 • Effective Communication
 • Time & Task Management
 • Motivation for Excellence
 • Instill Family Values
 • Caring & Loving Parents
 • Traditional Vedic Culture
 • Devotional Living

Activities

 • Semester Presentations
 • iGokulam Learning Center
 • Software Development
 • Bhajaneeya Singing Group
 • Vadya Instruments Group
 • Bhajan CD Releases
 • Prison Outreach Project
 • Food For poor Project
 • Health Environment Project
 • Cow Protection Project
 • Dramas & Dances
 • Family Picnics

Contact & About Us

Quick Links

Maha Mantra & Nama Sankirtans

All Slokas sorted by Title

 Sloka IDGradeSloka TitleBase TrackRef
1SB-42G2 Aadara Paricaryaayaam 
2OS-20G1 Aahaara Suddhau Sattva Suddhih 
3SB-24G2 Abhyarthitas Tada Tasmai 
4OV-18G2 Acarya Dharmam 
5SB-13G2 Acaryam Mam Vijaniyan 
6OS-27G2 Acharyam Etad Dhi Manusya Loke 
7OS-08G0 Acyutam Keshavam 
8SB-23G2 Adhyatmika Adibhir Dukhair 
9HB-05G2 Adiksitasya Vamoru 
10BS-33G3 Advaitam Acyutam Anadim 
11OV-11G0 Agre Kurunaam Atha Paanda 
12BG-11G2 Aham Sarvasya Prabhavo 
13OS-29G2 Ahara Nidra Bhaya 
14OV-32G2 Ahara Nidra Bhaya Maithunam Ca 
15OS-28G1 Ahara Suddhau Sattva Suddhih 
16OS-25G3 Ahimsa Prathamam Pushpam 
17SB-21G2 Ahimsa Satyam Asteyam 
18SB-12G2 Aho Bhagyam Aho Bhagyam 
19BS-31G3 Alola Candraka 
20CB-03G2 Amara Bhaktera Puja 
21BS-37G3 Ananda Cinmaya Rasa 
22OS-14G2 Ananta Samsara Samudra Tara 
23GA-02G1 Ananya Sevakam Atmani Vedanam 
24BG-18G2 Ananyas Cintayanto Mam 
25BS-32G3 Angani Yasya Sakalendriya 
26OV-10G2 Antargato Api Vedaanaam 
27CC-04G2 Anyabhilasita Sunyam 
28AS-08G2 Aslisya Va Pada Ratam Pinastu Mam 
29OV-27G1 Asurya Nama Te Loka 
30GG-15G2 Atati Yad Bhavan 
31UP-02G3 Atyahara Prayasas Ca 
32BG-09G2 Avajananti Mam Mudha Base Track
33AS-05G2 Ayi Nanda Tanuja Kinkaram 
34BG-26G2 Ayuh Sattva - Triple Sloka 
35OS-05G2 Bhaja Govindam Bhaja Govindam 
36BB-01G1 Bhajananda Samye Api 
37CC-14G2 Bhakta Ama Preme Bandhi 
38CC-30G2 Bhakta Pada Dhuli Ara 
39HB-04G2 Bhaktis Tu Bhagavad Bhkata 
40CC-01G1 Bharata Bhumite Haila Manushya 
41CC-19G2 Bhukti Mukti Sprha Yavat 
42CB-01G1 Bolo Krsna Bhajo Krsna 
43CC-09G2 Brahma Anga Kanti Tanra 
44CC-26G1 Brahmanda Bhramite Kona 
45CC-28G2 Caitanya Nityanande 
46GG-11G2 Calasi Yad Vrajac 
47BG-03G2 Catur Vidha Bhajante Mam Base Track
48AS-01G2 Ceto Darpana Marjanam Bhava Maha 
49BS-29G3 Cintamani Prakara Sadmasu 
50SB-32G2 Daakinyo Yaatudhaanyas Ca 
51BG-06G2 Daivi Hy Esa Guna Mayi Base Track
52OV-20G2 Deva Siddha Mukta Yukta 
53SB-11G2 Devarsi Bhutapta 
54OV-07G2 Devi Krishna Mayi Prokta 
55CC-08G2 Dharmacari Madhye Bahuta 
56GG-12G2 Dina Pariksaye 
57CC-22G2 Eka Krsna Name Kare 
58OS-04G1 Ekam Sastram Devaki Putra Gitam 
59BS-35G3 Eko Apy Asau Racayitum 
60SB-31G2 Ete Camsa Kalah Pumsah 
61GV-03G0 Gange Ca Yamuna Base Track
62OS-03G2 Go-Koti Danam Grahane Khagasya 
63BS-43G3 Goloka Namni Nija Dhamni 
64GA-08G1 Goloka Sundari Kanyaka Sakhyam 
65OS-16G1 Golokam Ca Parityajya 
66OV-29G2 Gopi Chandana Liptangam 
67GG-00G2 Gopi-Gita-Slokas-All 
68CC-27G2 Gramya Katha Na Sunibe 
69OS-19G0 Gurur Brahma Gurur Vishnuh 
70GV-05G0 Hare Krishna Hare Krishna Base Track
71GB-03G1 Hare Krishnam Govindam 
72OV-14G3 Hare Nama Krsna Nama 
73GV-06G0 Harer Nama Harer Nama 
74GA-05G1 Hari Dasa Giri Raja Govardhanam 
75OV-08G0 He Krishna Karuna Sindho 
76OS-09G2 Hiranmayena Patrena 
77OS-24G3 Idam Sariram Parinama Pesalam 
78AD-05G2 Idam Te Mukhambhojam 
79OV-26G1 Isavasyam Idam Sarvam 
80CC-11G2 Ishvara Svarupa Bhakta 
81BS-01G1 Ishwara Parama Krishna 
82AD-03G2 Itidrk Sva Lilabhir Ananda 
83OS-26G1 Jaanaami Dharmam 
84OS-12G2 Jalaja Nava Lakshani 
85SB-01G2 Janmady Asya Yato 
86GG-01G2 Jayati Te 'dhikam 
87VM-07 Jivann Eva Mrta Prayo 
88CC-05G1 Jivera Svarupa Haya 
89HB-03G1 Jivitam Vishnu Bhaktasya 
90CC-17G2 Jnana Karma Yoga Dharme 
91BG-08G2 Kamais Tair Tair Base Track
92OV-21G2 Kanaka Kamini 
93BK-04G3 Kanda Kanda Sasthiram 
94CC-16G2 Kande Bole Ohe Krsna 
95VM-01G2 Kara Tala Kalita Kapolo 
96OV-30G1 Karma Kanda Jnana Kanda 
97VM-06G2 Khaga Vrindam Pasu Vrindam 
98CB-02G2 Khanda Khanda Deha Mora 
99CC-21G2 Kiba Vipra Kiba Nyasi 
100SB-37G2 Kim Va Yogena Sankhyena 
101OV-09G2 Kinkini Valaya Nupura Dhari 
102GA-07G1 Koti Sundaram Goloka Vasam 
103CC-03G1 Krishna Mantra Haite Habe 
104AO-01G2 Krishna Prasadena Samasta 
105OV-39G2 Krishnam Smaran Janam Casya 
106GB-02G1 Krishnaya Govindaya 
107SB-14G2 Krishnaya Vasudevaya 
108CC-13G2 Krsna Bhakti Janma Mula 
109CC-34G2 Krsna Bhakti Rasa Bhavita Matih Base Track
110CC-12G2 Krsna Bhuli Sei Jiva 
111OV-25G2 Krsna Prasadena Samasta Saila 
112CC-20G2 Krsna Tattva Bhakti Tattva 
113SB-29G2 Krsna Varnam Tvisakrsnam 
114CC-33G2 Krsna Yadi Krpa Kare 
115OV-12G1 Krsna krsna krsna krsna 
116UP-05G3 Krsneti Yasya Giri Tam Manasa 
117AD-07G2 Kuveratmajau Baddha Murtyaiva 
118SB-15G2 Kvacid Rajamsi Vimame 
119VM-05G2 Ma Kuru Karma Na Yogam 
120BG-12G2 Mac-Citta Mad-Gata Prana 
121GG-08G2 Madhuraya Gira 
122VM-03G2 Maha Diptam Maha Ramyam 
123BG-23G2 Mam Upetya Punar Janma 
124BG-01G2 Man Mana Bhava Mad Bhakto Base Track
125GA-01G1 Mangalam Sri Gurum Suka Padam 
126BG-10G2 Manushyanam Sahesreshu Base Track
127BG-05G2 Maya Tatam Idam Sarvam Base Track
128OS-11G2 Mukam Karoti Vacalam 
129AS-04G2 Na Dhanam Na Janam Na Sundarim 
130GG-04G2 Na Khalu Gopika 
131SB-22G2 Na Kincit Sadhavo Dhira 
132SB-17G2 Na Paramesthyam Na Mahendra Dhisnyam 
133BG-27G2 Na Tad Bhaasayate Suryo 
134BG-32G2 Na Tvevaaham Jaatu Naasam 
135BB-05G1 Naham Atmanam Asase 
136OS-13G3 Naham Vande 
137OS-18G2 Naham Vasami Vaikunthe 
138CC-35G3 Naham Vipro Na Ca Nara Patir 
139OS-10G2 Nama Cintamanih Krishnas 
140AS-02G2 Nama Nama Kari Bahudha 
141SB-03G2 Nama Sankirtanam Yasya 
142BB-03G1 Nama Sankitanam 
143AD-01G2 Namamisvaram Saccidananda Rupam 
144GV-01G0 Namas Te Guru Devaya Base Track
145AD-08G2 Namaste Stu Damne Sphurad 
146AD-06G2 Namo Deva Damodara Ananda 
147GV-07G1 Namo Maha Vadanyaya 
148OV-34G1 Namo Vedanta Vedyaaya 
149OS-23G2 Narayana Jagannatha 
150OS-21G2 Narayano Api Vikrtim Yati 
151OS-15G2 Nastha Dharme Na 
152SB-05G2 Nayam Sukhapo Bhagava 
153AS-06G2 Nayanam Galad Asru Dharaya 
154SB-06G2 Nigama Kalpa Taror 
155SB-10G2 Nimna Ganam Yatha Ganga 
156SB-16G2 Nirapeksham Munim Santam 
157CC-31G2 Nitya Siddha Krsna Prema 
158OV-28G2 Nityam Karoti Yah Papi 
159SB-27G2 Nr-Deham Adyam Sulabham 
160SB-39G2 Nunam Pramattah Kurute Vikarma 
161BK-01G3 Odi Odi Odi Odi 
162BK-02G3 Odu Odu Odu Odu 
163GV-02G0 Om Ajnana Timiranthasya Base Track
164OS-01G0 Om Namo Narayanaya 
165OS-02G2 Om Purnamadah Purnamidam 
166BK-03G3 Ottaiyana Thuruthiai 
167BK-07G3 Pampu Chiiar Kompu Chittar 
168CC-10G2 Pancama Purusartha 
169BS-34G3 Panthaas Tu Koti Sata Vatsara 
170BG-19G2 Param Brahma Param Dhama 
171VM-04G3 Parihase Apyanya Priya 
172BG-16G2 Paritraanaaya Saadhunaam 
173VM-02G2 Pasur Ekah Khaga Ekas 
174GG-16G2 Pati Sutanvaya 
175BG-17G2 Patram Pushpam Phalam Toyam 
176BK-08G3 Piranthavargal Iranthiduvar 
177BG-28G2 Pitaaham Asya Jagato 
178CC-07G2 Prabhu Kahe Vaisnava 
179GG-10G2 Prahasitam Priya 
180GG-07G2 Pranata Dehinam 
181GG-13G2 Pranata Kama Dam 
182HB-02G2 Prataman Tu Gurum 
183OV-23G3 Prema Dhama Divya Dirgha 
184OV-22G3 Prema Nama Dana Janya 
185OV-01G0 Premadam Ca Me 
186BS-38G3 Premanjana Cchurita Bhakti 
187BK-06G3 Pulal Unnum Asaiyal 
188OV-05G1 Raasaavahaa Haava Saaraa 
189OV-06G2 Raasatam Sarasaarambhe 
190CC-29G1 Radha Purna Sakti 
191GA-06G1 Radhika Devi Kalana Svarupam 
192GG-17G2 Rahasi Samvidam 
193BS-39G3 Ramadi Murtesu Kala 
194AD-02G2 Rudantam Muhur Netra 
195BG-22G2 Rudraditya Vasavo Ye Ca 
196SB-34G2 Saalokya Saarsti Saamipya 
197SB-40G2 Saanketyam Paarihaasyam Vaa 
198SB-04G2 Sadhavo Hrdayam 
199CC-02G1 Sadhu Sange krishna Nama 
200OS-17G2 Sahasra Namnam Punyanam 
201BS-02G3 Sahasra Patra Kamalam 
202CC-15G2 Sakala Jagate More 
203BG-33G2 Samah Satrau Ca Mitre Ca 
204OV-03G1 Samsara Dava Nala Lidha Loka 
205OV-31G2 Samsara Dukha Jaladha 
206GG-02G2 Sarad Udasaye 
207BG-07G2 Sarva Dharman Parityajya Base Track
208BG-25G2 Sarvasya Caaham 
209OV-15G3 Sarvesaam Api Yajnaanaam 
210CC-32G2 Sat Sanga Krsna Seva 
211OS-22G2 Sataam Nindaa Naamnah 
212BG-20G2 Satatam Kirttayanto 
213BG-31G1 Sattvam Rajas Tama Iti 
214BS-44G3 Shrishti Sthiti Pralaya 
215SB-36G2 Shyamam Hirayna Paridhim 
216SB-02G2 Sravanam Kirtanam Visno 
217BB-04G1 Sree Krishna Gopala Hare Mukunda 
218GV-04G0 Sri Krishna Caitanya Base Track
219OS-06G0 Sri Rama Rama Rameti 
220GG-14G2 Surata Vardhanam 
221OV-24G3 Svarna Koti Darpanabha 
222GA-03G1 Svarna Varam Saci Suta Balam 
223CC-18G2 Taara Madhye Sarva 
224BG-04G2 Tad Viddhi Pranipatena Base Track
225SB-25G2 Tapah Saucam Daya Satyam 
226SB-43G1 Tasmad Gurum Prapadyeta 
227GG-09G2 Tava Kathamrtam 
228SB-07G2 Tavat Karmani Kurvita 
229BG-14G2 Tesam Evanu Kampartham 
230BG-13G2 Tesam Satata Yuktanam 
231SB-30G2 Trayyaa Copanishadbhis Ca 
232AS-03G2 Trinad Api Sunicena 
233HB-01G1 Tulasi Amrta Janmasi 
234OV-40G1 Tulasi dala matrena 
235BG-34 Urdhvam gacchanti satva stha 
236UP-01G3 Vaco Vegam Manasa 
237SB-38G2 Vadanti Tat Tattva Vidas 
238BB-02G1 Vaikuntha Vasino 
239UP-09G3 Vaikunthaj Janito Vara 
240OV-13G2 Vaivasvatantare Brahman 
241BS-15G3 Vamangad Asrjad Visnu 
242OV-16G1 Vanca Kalpa Tarubhyas 
243GB-01G1 Vande Devam Sri Gurum 
244SB-09G2 Vande Nanda Vraja Strinam 
245AD-04G2 Varam Deva Moksam Na Moksavadihm 
246BG-30G1 Vasansi Jirnani Yatha Vihaya 
247OS-07G1 Vasudeva Sutham Devam 
248BS-30G3 Venum Kvanandam 
249GG-05G2 Viracitabhayam 
250GG-03G2 Visa Jalapyayad 
251SB-08G2 Visnor Maya Bhagavati 
252GG-06G2 Vraja Janarti Han 
253GG-18G2 Vraja Vanaukasam 
254OV-02G1 Vraje Prasiddham Navanita 
255GA-04G1 Vrindavanam Ca Nawadwipa Lokam 
256OV-19G1 Vrindavanam Parityajya 
257OV-17G0 Vrindayai Tulasi Devyai 
258BS-36G3 Yad Bhaava Bhaavita 
259BG-29G2 Yadaa Yadaa Hi Dharmasya 
260BG-24G2 Yajna Sishtasinah Santo 
261BS-55G3 Yam Krodha Kama Sahaja 
262BG-02G2 Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Base Track
263BG-15G1 Yanti Deva Vrtaa Devaan 
264OV-04G2 Yasya Prasadad Bhagavad 
265BS-60G3 Yasyah Sreyas Karam Nasti 
266SB-26G2 Yasyaham Anugrhnami 
267BS-50G3 Yat Pada Pallava Yugam 
268GG-19G2 Yat Te Sujata 
269SB-35G2 Yatha Taror Mula Nishecanena 
270OV-33G2 Yatha Yatha Gaura Padara Vinde 
271SB-44G2 Yatha hi skantha sakhanam 
272AO-02G2 Yatraiva Krsno Vrsabhanu 
273BG-21G2 Ye Hi Samsparsa Jaa Bhogaa 
274SB-33G2 Ye Vaa Mayise Krta Sauhrdaarthaa 
275BK-05G3 Yogam Yogam Yogam Entru 
276AS-07G2 Yuga itam Nimeshena